Fundacio Zoo Barcelona Fundacio Zoo Barcelona - Instagram Fundacio Zoo Barcelona - Facebook Fundacio Zoo Barcelona - Flickr Fundacio Zoo Barcelona - Twitter Fundacio Zoo Barcelona -  Youtube
Fundació Zoo Barcelona

CANVIAR TEMA

Àrea privadaHe oblidat la meva contrasenya

Avís legal

L’accés a la web de la Fundació Barcelona Zoo i la informació incorporada, suposarà l’expressa acceptació per l’usuari  de les condicions legals que son exposades en aquests avís legal, i que es mantindran vigents en tant la Fundació Barcelona Zoo no les modifiqui, reservant-se el dret a efectuar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en aquesta web, fins  i tot, suspendre temporalment l’accés per raons tècniques.

Titular de la web: 

Fundació Barcelona Zoo es únic titular de la pàgina web, i es va constituir com entitat  amb data 28 d’abril de 2011, amb domicili al Parc de la Ciutadella, s/n. (08003-Barcelona), i NIF G65522302, classificada com a Fundació de tipus cultual,  inscrita en el Registre de Fundacions -Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2720.

Accés a la web -  Política de privacitat i protecció de dades personals:

Els usuaris podran accedir a la web de Fundació Barcelona Zoo,  com a  norma general, sense requerir prèviament identificació de les seves dades personals. No obstant, si l’accés a determinats serveis per part dels usuaris requereix la comunicació de les seves dades personals a la Fundació Barcelona Zoo, aquesta garanteix la confidencialitat de les dades facilitades per l’usuari, i adoptarà les mesures necessàries contemplades a la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i la normativa complementaria que desenvolupa, o la que sigui vigent.

Les dades de caràcter personal que  mitjançant formulari puguin ser recollides a la web de  la Fundació Barcelona Zoo, complirà el que s’estableix a la normativa vigent en relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades de caràcter personal, i l’usuari de la web podrà dirigir una sol·licitud per escrit a la següent adreça: FUNDACIÓ BARCELONA ZOO - Parc de la Ciutadella, s/n. (08003-Barcelona), Ref.: Dades personals.

Drets de Propietat industrial i intel·lectual: 

Els continguts i drets de la web de la Fundació Barcelona Zoo, tindran l’abast més amplia en els aspectes vinculats a documents, escrits, dibuixos i imatges, material fotogràfic, representacions gràfiques, disseny, marques, noms comercials, i qualsevol altre en aquest àmbit, i son propietat exclusiva del titular de la web, Fundació Barcelona Zoo, o de tercers amb autorització, d’acord amb la normativa que  regula els drets propietat industrial i intel·lectual, i gaudiran de la protecció front tercers amb actuacions que vulnerin els legítim drets del titular de la web.  

L’ús dels elements i informació continguts a la web de la fundació, té caràcter privat i no podrà ser utilitzat per a finalitats comercials. Resta prohibit pel titular de la web Fundació Barcelona Zoo,  qualsevol tipus de difusió, distribució, cessió, comunicació publica, a través de qualsevol suport o mitjà sense disposar d’autorització del titular de la web Fundació Barcelona Zoo,  que necessariament haurà de manifestar-se expressament. 

L’ incompliment del que es regula en aquestes condicions, podrà constituir vulneració a la normativa vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual,  Legitimant en aquest cas a la Fundació Barcelona Zoo, a iniciar les accions judicials que en dret  correspongui.

Responsabilitats i enllaços:

La Fundació Barcelona Zoo no serà responsable del contingut existent  en pàgines webs de tercers, accessibles des de la web de la Fundació Barcelona Zoo mitjançant els enllaços disponibles, o links.

La Fundació Barcelona Zoo no assumeix cap tipus de responsabilitat que presenti l’usuari de la web, per danys o perjudicis amb ocasió de pèrdues i  reclamacions com a conseqüència de problemes de qualsevol tipus en el funcionament del sistema, errors en línies i xarxes, alienes a la intervenció i control de Fundació Barcelona Zoo, així com qualsevol element aliè a la Fundació, tipus virus informàtics o qualsevol altre element que pugui afectar a l’usuari de la web, inclòs els danys a equips informàtics dels usuaris amb ocasió de connexió amb la web de la Fundació Barcelona Zoo. 

Per la seva part, la Fundació Barcelona Zoo podrà reclamar a l’usuari, en concepte de danys i perjudicis ocasionats, com a conseqüència de qualsevol incompliment de les obligacions que assumeix l’usuari d’acord amb el contingut d’aquest avís legal. 

Resta expressament prohibit la creació d’enllaços a la pàgina web de la Fundació Barcelona Zoo a través d’altres pàgines webs, sense disposar de l’autorització expressa i per escrit de la Fundació Barcelona Zoo.

Llei aplicable i Jurisdicció: 

Les presents condicions es regularan amb subjecció a la legislació espanyola i la normativa que li es d’aplicació.

Del coneixement de qualsevol controvèrsia o litigi derivat de l’accés a la web de la Fundació Barcelona Zoo, es declaren competents els Jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renuncia expressa de les parts a instar reclamació a qualsevol altre fur d’ordre general o especial que pugui correspondre en l’exercici dels seus drets.

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. | Contacte